Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

O časopisu


 
Od januara 2009. godine edukativno-konsultantska ku????a Finconsult Tuzla izdaje me????unarodno indeksirani nau?no-stru?ni ?asopis „Poslovni konsultant“,  koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-ra?unovodstvene  i menad???erske profesije u Bosni i Hercegovini. 
Nau?no-stru?ni ?asopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomo????i ja?anju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti ra?unovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te opštih i specijalisti?kih oblasti upravljanja i poslovanja. 
????asopis ima za cilj i afirmaciju nau?no-istra???iva?kog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje nau?nih i stru?nih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju prakti?nu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduze????a u BiH. 
Nekoliko stotina preduze????a sa podru?ja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, Br?ko Distrikta i šire, sa podru?ja cijele BiH, ve???? prepoznalo kvalitet i korisnost sadr???aja ?asopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na ?asopis. 
Do sada je izašlo 20 brojeva „Poslovnog konsultanta“ sa objavljenim preko 200 nau?nih i stru?nih radova od strane više od 100 autora,  sa podru?ja cijele BiH, ali i iz inostranstva.
Nau?no-stru?ni ?asopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u dvije najve????e me????unarodno priznate baze akademskih ?asopisa, publikacija i ?lanaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. 
Cilj ?asopisa
Kontinuirana edukacija finansijsko - ra?unovodstvene i menad???erske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).
Svrha 
Blagovremena informiranost i prakti?na upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduze????a u BiH
Sadr???aj ?asopisa
Nau?ni i stru?ni radovi iz oblasti finansija, ra?unovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menad???menta, poslovnog prava i dr.
Primjena propisa u poslovnoj praksi
Pravni i porezni savjetnik
Aktuelnosti iz zemlje i svijeta iz ekonomije i biznisa
Pitanja i odgovori (koje ure????uje Mr.sc. Fikret Hasanovi????, Porezna uprava FBiH)
Godišnja pretplata i broj izdanja
Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus PDV) 
Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus PDV) 
Šest izdanja u toku godine (dvomjese?no)
Pogodnost za pretplatnike
Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske ku????e «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatni?ke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100,00 KM u toku godine)
Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (minimalno u visini od 100,00 KM u toku godine)
Jedno besplatno predstavljanje vašeg preduze????a ili objavljivanje propagandne poruke u ?asopisu tokom pretplatni?ke godine 
Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u ?asopisu po znatno povoljnijim cijenama 
Savjetodavna stru?na podrška u rješavanju poslovne problematike u vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona , fax-a ili direktno posjetom)
Mogu????nost kontaktiranja i saradnje sa našim vanjskim saradnicima i konsultanatima, univerzitetskim profesorima i eksperatima iz prakse
Uredništvo ?asopisa:
Prof. dr. Adnan Rov?anin, Ekonomski fakultet Sarajevo, BiH
Prof. dr. Slobodan Vidakovi????, FPE Univerziteta «Educons» Novi Sad, Srbija
Prof. dr. Adil Kurti????, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Bahrija Umihani????, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Zijad D???afi????, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof. dr. Helena Bla???i????,  Ekonomski fakultet Sveu?ilišta u Rijeci, Hrvatska 
Prof.dr.  Jasmina Gr???ini????, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kali????
Uplatu pretplate mo???ete izvršiti na ra?une kod sljede????ih banaka:
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, ra?un broj: 1544002000541593 i
ProCredit Bank dd BiH Filijala Tuzla, ra?un broj: 1941160349501128.
Informacije i prijave za pretplatu:
telefon/fax.: 035 277 275, mob.:061/963-917
Ul. Armije RBiH 15 (TC Skojevska), Tuzla
www.finconsult.ba

 


Već 14 godina, od januara 2009. godine Edukativno-konsultantska kuća FINconsult izdaje međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“, koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji i podršci u radu finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini. 

Nekoliko stotina preduzeća sa područja cijele BiH, kao i van granica BiH, prepoznali su kvalitet i korisnost sadržaja časopisa „Poslovni konsultant“, i imaju godišnju pretplatu na časopis.

 

Do sada je izašlo 114. izdanje časopisa „Poslovni konsultant“ sa preko 865 objavljenih naučnih i stručnih radova od strane više od 658 autora,  sa područja cijele BiH, ali i iz inostranstva.

 

Sadržaj časopisa: 

 - Naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, IT, bankarstva, poduzetništva, menadžmenta, poslovnog prava, marketinga, porezne regulative i evropskih standarda; 

 - Primjena propisa u poslovnoj praksi; 

 - Porezni i pravni  savjeti; 

 - Odgovori na Vaša pitanja; 

 - Statistički podaci i servis za podršku u radu.

 

Koristi za pretplatnike:

 - Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuće FINconsult po povlaštenim cijenama u toku pretplatničke godine ;

 - Jedno besplatno predstavljanje Vašeg preduzeća ili objavljivanje propagandne poruke u časopisu tokom pretplatničke godine;

 - Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u časopisu po znatno povoljnijim cijenama (s popustom do 50%);

 - Savjetodavna stručna podrška u rješavanju poslovne problematike u Vašoj firmi (otvorena komunikacija sa FINconsultom putem e-maila, telefona, fax-a ili direktno posjetom);

- Besplatni odgovori na Vaša pitanja iz oblasti iz indirektnih poreza (odgovore daje Mr.sc. Milica Vidović, Uprava za indirektno oporezivanje BiH), praćenje primjene direktnih poreza, doprinosa i radno - pravnih odnosa u FBiH ( odgovore daje dipl.ecc., Alimra Hurić OR); primjenu propisa za entitet RS ( odgovore daje dr. Brankica Šarić ); primjena propisa u Brčko distriktu BiH ( odgovore daje mr.sc. Asmir Mujanović).

 

Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, poslovni konsultant se priznaje kao dio KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu. Odluka: http://www.poslovnikonsultant.ba/admin/dokumenti/244DOC080119odluke za casopise.pdf

 

Uredništvo časopisa:

 

Emeritus Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta "Educons" Novi Sad, Srbija
Prof.dr.  Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Bihać, BiH
Prof. dr. Helena Blažić,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska 
Prof.dr.  Jasmina Gržinić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
Doc.dr.sc Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, BiH

Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kalić


Uplatu pretplate možete izvršiti na račune kod sljedećih banaka:

 • Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, račun broj: 1544002000541593 
 • ProCredit Bank d.d. BiH Filijala Tuzla, račun broj: 1941160349501128.
 • Sberbank dd BiH Filijala Tuzla, račun broj : 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. BiH Filijala Tuzla, račun broj : 3384402215365974  
 • ASA Banka d.d., račun broj : 1345801003317007
 • ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615  

Ino uplata Ž-R: BA391544002000541593;  SWIFT:UPBKBA22

 

Informacije i prijave za pretplatu:

telefon/fax.: 035 277 275

Ul. Armije RBiH 15 ( TC Skojevska ), Tuzla

e-mail: [email protected]

Online obrazac za prijavu ovdje

CJENOVNIK OGLAŠAVANJA U NAUČNO-STRUČNOM ČASOPISU

"POSLOVNI KONSULTANT"

Shvatajući Vaš interes i vođeni željom da uspostavimo i kontinuirano održavamo poslovne i partnerske odnose, želimo Vam ponuditi da kao korisnik i pretplatnik našeg međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa iskoristite mogućnost da u 2021. godini, na stranicama Poslovnog konsultant-a jedanput besplatno predstavite Vaše preduzeće ili objavite propagandnu poruku. Također Vam pružamo mogućnost da kao pretplatnik časopisa objavljujete Vaše propagandne poruke i druge informacije po povoljnijim cijenama (uz veće popuste).

Časopis izlazi 10 puta godišnje u tiražu od 1.000 primjeraka, a distribuira se na području cijele BiH, čiji su čitaoci uglavnom računovođe, revizori, finansijski direktori, generalni direktori i vlasnici preduzeća.  


Cijene su izražene bez PDV-a. 

Za kontinuirano reklamiranje u časopisu "Poslovni konsultant" na navedene cijene dajemo sljedeće popuste:

 • Za dva broja 15%
 • Za tri broja 20%
 • Za četiri broja 25%
 • Za pet brojeva 30%
 • Za šest brojeva 35%
 • Za sedam i više brojeva 40%

Za pretplatnike časopisa dodatni popust od 10%.